Foreløbige ejendomsvurderinger og overdragelser af fast ejendom

Vurderingsstyrelsen har den 12.september 2023 offentliggjort foreløbige ejendomsvurderinger for 2022.

Vurderingerne er udsendt af styrelsen, for at staten har et grundlag for at opkræve boligskat i 2024. Vurderingerne er således bestemmende for, hvad boligejere skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld i 2024.

Selvom der som udgangspunkt ikke er mulighed for at klage, har Vurderingsstyrelsen åbnet for, at åbenlyse fejl kan rettes. Vurderingsstyrelsen har endvidere udtalt, at de genbesøger de ca. 68.000 sager, hvor grundværdien overstiger ejendomsvurderingen.

Andre åbenlyse fejl ved vurderingerne kan eksempelvis være, at din ejendomsværdi er steget meget voldsomt, eller at din ejendomsværdi afviger væsentligt fra dine naboers, hvis I har sammenlignelige ejendomme.

Der er ”kun” tale om foreløbige vurderinger, men du skal som boligejer være meget opmærksom på den deklarationsmeddele, der udsendes forud for de egentlige vurderinger. Hvis oplysningerne i deklarationsmeddelelsen er fejlbehæftede, eller der mangler væsentlige oplysninger, f.eks. om relevante servitutter, som ikke er overført fra det tidligere system, skal dette meddeles Vurderingsstyrelsen senest 4 uger efter dateringen på deklarationsmeddelelsen.

Hvis fristen ikke overholdes kan man være nødsaget til at klage, men her er det et krav for at opnå en nedsættelse, at vurderingen er mindst 20 % for høj. Som boligejer risikerer man derfor at miste muligheden for at få den pågældende vurdering ændret, selv om der er konstateret fejl.

Advokatfirmaet Børge Nielsen kan hjælpe med at kontrollere, at alle oplysningerne er korrekte, så du får en vurdering, der er foretaget på et rigtigt grundlag.

Betydning for familieoverdragelse efter 15 % - reglen

Efter værdiansættelsescirkulæret er det muligt overdrage faste ejendomme til nærtstående familiemedlemmer til en overdragelsessum på +/- 15% i forhold til den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Værdiansættelsescirkulæret er imidlertid blevet ændret med et cirkulære fra 2021, som træder i kraft den 15. oktober 2021, og har virkning for overdragelser, hvor der på tidspunktet for overdragelsen af ejendommen er meddelt ejeren en ny vurdering af ejendommen.

Ved familieoverdragelser er udgangspunktet, at en ejendom kan afhændes til +/- 15 % af den offentlige vurdering, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

De nye, foreløbige vurderinger har ikke betydning for overdragelser inden for spændet af +/- 15 % af den offentlige vurdering, idet der kun er tale om en foreløbig vurdering, og ikke en ”rigtig” vurdering.

Modtagelsen af de foreløbige vurderinger vil derfor ikke påvirke, hvorvidt ejendommen kan overdrages inden for spændet af +/- 15 % af den offentlige vurdering – dette kan altså fortsat være muligt, indtil de nye "rigtige" vurderinger, udsendes.

Advokatfirmaet Børge Nielsen har storerfaring med inden for familieoverdragelser, og kan bistå alle aspekter i forbindelse med en kommende familieoverdragelse.  

Muligheden for skatterabat bortfalder i 2024

Ejendomsskatterne ændres med indførelsen af de nye vurderinger. Som følge af et forsigtighedsprincip vil der dog blive trukket 20 % fra vurderingen, forinden skatterne beregnes. Det gælder både i forhold til ejendomsværdiskat og for grundskyld.

Satserne for både ejendomsværdiskat og grundskyld sænkes desuden, og progressionsgrænsen for forøget ejendomsværdiskathæves fra kr. 3,04 mio. til kr. 9,2 mio. Endvidere vil både grundskyld og ejendomsværdiskat fremadrettet blive opkrævet af staten.

Hvis den samlede boligskat stiger ved overgangen til de nye vurderinger, ydes der en skatterabat. Rabatten er forskellen mellem hvad der skulle betales efter de hidtidige regler, og hvad der skal betales efter de nye regler. Rabatten vil bortfalde ved salg af ejendommen, medmindre salget sker til en ægtefælle.

Det er som boligkøber derfor centralt at være opmærksom på, at der alene kan opnås en skatterabat, hvis den nye ejendom overtages inden udgangen af 2023.  

Hvis du står for at skulle købe eller sælge fast ejendom, så kontakt os for at sikre, at der tages højde for alle aspekter af handlen i forhold til de nye vurderinger.

Kontakt advokat Søren Dalsgaard Jakobsen på sdj@abnlaw.dk eller tlf. 99329720 eller advokatfuldmægtig Sanne Kyndi Skovmose på sks@abnlaw.dk eller tlf. 99329738.

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen