Oplysningspligt

Advokatfirmaet Børge Nielsens advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Advokatfirmaet Børge Nielsen er således underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder klager til Advokatnævnet. Som klient kan du klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En klage kan vedrøre en advokats adfærd eller honorar.

Advokatfirmaet Børge Nielsens advokater er alle beskikket som advokater af Civilstyrelsen i Danmark og de pågældende er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Børge Nielsen har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaets ansvarsforsikring er tegnet i HDI Global Specialty SE, Langebrogade 3F, 1411 København K og garantistiller er HDI Global Specialty SE, Langebrogade 3F, 1411 København K.

Advokatfirmaet Børge Nielsen er et interessentskab bestående af advokatselskaber og enkeltpersoner og drives under cvr.nr. 41016612.

Advokatfirmaet Børge Nielsen har klientbankkonti i Nordjyske Bank A/S, Spar Nord Bank A/S, Sydbank A/S og Jyske Bank A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen