Privatlivspolitik

1.  Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Advokatfirmaet Børge Nielsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Advokatfirmaet Børge Nielsen, Hasserisvej 174, 9000 Aalborg

CVR-nr.:  41 01 66 12, Telefon: 98129800, Mail: abn@abnlaw.dk

2.  Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandling af de oplysninger, vi modtager, er at kunne rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår i. Denne behandling sker afhængig af opgavens og oplysningens karakter med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Almindeligvis vil hjemlen til at indhente og behandle oplysningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, eller for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser eller fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav.

Når vi behandler CPR-numre sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Hjemlen for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

3.  Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail
  • CPR-nummer – eller oplysninger om lovovertrædelser
  • I visse tilfælde tillige følsomme oplysninger som fagforenings- og helbredsforhold

4.  Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende typer af modtagere og videregiver ikke oplysninger til andre med henblik på markedsføring:

Offentlige myndigheder i forbindelse med registrering af overdragelser, klagesagsbehandling eller lignende, domstolene, Tinglysningsretten, dine øvrige rådgivere, pengeinstitutter og kreditforeninger, modparters advokater, vores databehandlere.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre dette efter loven.

Personoplysninger videregives kun, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores klienters interesser.

5.  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6.  Hvor dine personoplysninger stammer fra

I forbindelse med vores rådgivning modtager vi forskellige dokumenter fra vores klienter. Disse dokumenter opbevares på en fysisk og en digital sag. Der vil typisk være personoplysninger i de dokumenter, som vi modtager fra vores klienter, og der vil under en sags behandling tillige komme flere personoplysninger, f.eks. fra modparter og deres rådgivere, myndigheder og domstole, eller i form af offentligt tilgængelige oplysninger, som Advokatfirmaet Børge Nielsen selv indsamler.

7.  Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 10 år, CPR-nummer opbevares dog kun, indtil sagen sluttes medmindre vi i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask er forpligtede til at opbevare oplysningerne i 5 år. Personoplysninger opbevares kun i den periode, hvor vi har en retlig relevant interesse i opbevaringen.

8.  Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.

9.  Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10.  Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11.  Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen