Overdragelse af ejendomsvirksomheder med succession

Regeringen har netop fremsat forslag om ”Et stærkere erhvervsliv”. Ud over nedsættelse af afgiftssatsen for bo- og gaveafgiften fra 15 % til 10 % og en række andre forbedringer, indeholder forslaget også mulighed for at overdrage ejendomsvirksomheder med succession.

Skattemæssig succession indebærer, at den avancebeskatning,der almindeligvis bliver udløst, når personer overdrager en virksomhed, ikke bliver udløst på tidspunktet for overdragelsen. I stedet indtræder modtageren i overdragerens skattemæssige stilling, hvorved beskatning som udgangspunkt udskydes til det tidspunkt, hvor modtageren afstår virksomheden. Ved beregning af en eventuel bo- og gaveafgift bliver der taget højde for den skattemæssige forpligtelse, som modtageren overtager som følge af successionen.

Det er ikke muligt at gennemføre overdragelse med succession for såkaldte ”passive” virksomheder, dvs. virksomheder, hvor mindst 50 % af indtægter eller aktiver vedrører passiv kapitalanbringelse. Overdragelse af sådanne ”passive” virksomheder vil udløse avancebeskatning. I henhold til de nugældende regler anses kapitalanbringelse i fast ejendom som ”passiv”virksomhed.   

Med regeringens forslag skal aktiv virksomhed med udlejning af fast ejendom ikke længere betragtes som passiv kapitalanbringelse i relation til reglerne om overdragelse med succession. Det vil dermed være muligt at overdrage ejendomsvirksomheder med skattemæssig succession.

Det er aldrig for tidligt at overveje generationsskifte. Det kan tage lang tid at køre i stilling. specielt hvis der forinden skal ske andre omstruktureringer af virksomheden. Der er et væld af muligheder herunder f.eks.opdeling i flere kapitalklasser med forskellig stemmevægt mv., der gør, at vi kan finde en løsning, der passer til alle.

Der er dog også andre regelsæt, der spiller ind ved overdragelse af virksomheder herunder ejendomsvirksomheder som f.eks. reglerne om tilbudspligt – dvs. lejelovens regler om pligt til at tilbyde lejerne af en ejendom at overtage ejendommen på andelsbasis.

Vi hos ABN har mange års erfaring med rådgivning inden for både generationsskifte og alle aspekter vedrørende fast ejendom.

Så tøv ikke med at tage fat i os for en snak om mulighederne for netop dig!

Kontakt Morten Jensen på mj@abnlaw.dk eller tlf. 99 32 97 34, Thomas Schultz på ths@abnlaw.dk eller tlf. 99 32 97 12, Stephan Murholm på sm@abnlaw.dk eller tlf. 99 32 97 30 eller Ulla Skov på us@abnlaw.dk eller 99 32 97 21.

Vi står klar til at hjælpe dig!

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen