Tilbagebetalingsordningen

Har du modtaget et tilbud om kompensation?

Der er etableret en tilbagebetalingsordning, som medfører, at ejendommens nuværende og tidligere ejere vil få tilbudt en kompensation, hvis de har betalt ejendomsværdiskat og/eller grundskyld af en for høj vurdering i årene 2011-2020.

Tilbuddet om kompensation bliver udsendt forbindelse med udsendelsen af de nye vurderinger af 1,7 mio. ejerboliger, som Vurderingsstyrelsen netop nu er i færd med at udsende i etaper.

Tilbagebetalingsordningen har til formål at sikre nuværende og tidligere ejer af ejerboligen en kompensation i de tilfælde, hvor den fremførte 2011-vurdering har været for høj.

Det forventes, at der vil blive tilbagebetalt cirka 14 milliarder kr. (2021-niveau) skattefrit inkl. rente til boligejere. Skatteministeriet forventer desuden, at tilbagebetalingen omfatter cirka 715.000 ejerboliger og at der i gennemsnit skal tilbagebetales cirka kr. 19.500,00 (2021-niveau) pr. ejerbolig, der er berørt af tilbagebetaling.

SKAT har udviklet et automatisk system til beregning af, om der er betalt for meget ejendomsskat. Beregningen foretages ved først at tilbageregne den nye 2020-vurdering til alle tidligere vurderingsår til og med 2011-vurderingen. Tilbageregningen vil ske efter et prisindeks udarbejdet af Danmarks Statistik.

Før tilbageregningen nedsættes både ejendomsværdien og/eller grundværdien med 20 pct. som følge af det såkaldte forsigtighedsprincip. Dernæst foretages en
genberegning af ejendomsskatterne. Resultatet af disse beregninger sendes herefter som tilbud efter tilbagebetalingsordningen til de relevante ejendomsejere.

Hvis en vurdering omfattet af tilbagebetalingsordningen ikke påklages inden 90 dage vil konsekvensen være, at tilbuddet anses som værende accepteret med den virkning, at ethvert krav, som er opstået eller måtte opstå helt eller delvist på baggrund af vurderingen, betragtes som fuldt og endeligt afregnet i alle henseender.

Samtidigt med at 2011-vurderingerne blev videreført, blev adgangen til at klage over de videreførte vurderinger tilsvarende udskudt. Klagefristen for 2011-vurderingen er udløbet, men de efterfølgende vurderinger, som er foretaget i form af en videreførelse af 2011-vurderingen eller senere omvurderinger, vil kunne påklages.

Det vil sige, at der kan klages over vurderingerne fra og med den videreførte 2013- vurdering. Det vil være muligt at klage over de videreførte vurderinger inden for 90 dage efter at man modtager meddelelse fra Vurderingsstyrelsen.

Som boligejer står man altså i en situation, hvor man skal vurdere, om det økonomisk set giver mest mening at acceptere tilbuddet om kompensation, eller om det bedst kan betale sig at klage over en eller flere af de fremførte vurderinger (eller klage over en ny vurdering).

Heri ligger, at der skal foretages en grundig vurdering af, om det må forventes, at den nye vurdering og/eller de fremsendte vurderinger kan ændres så meget, at gevinsten overstiger tilbuddet om kompensation.

Kompensationsbeløbet tillægges rente på 6,2 % pr. påbegyndt kalenderår fra og med året efter det år, som kompensation er udregnet for, til og med det år, hvor udbetaling sker. Rentetillægget er skattefrit.

Hos Advokatfirmaet Børge Nielsen kan vi blandet andet hjælpe med:

  • Rådgive om tilbagebetalingsordningen.
  • Rådgive om, hvorvidt man bør acceptere tilbuddet om tilbagebetaling fra skatteforvaltningen eller påklage vurderingerne.
  • Rådgiver om omkostninger forbundet med en klagesag og udsigten til at få medhold.
  • Udarbejde og indgive klage over ejendomsvurderingen til klageinstansen og eventuelt indbringe sagen for domstolene.
  • Rådgive om betydningen af tilbagebetaling for erhvervs- og boligforhold.

Kontakt advokat Søren Dalsgaard Jakobsen, hvis vi skal bistå dig med tilbagebetalingsordningen.

Kontakt

Advokatfirmaet
Børge Nielsen
Hasserisvej 174
9000 Aalborg

© Copyright Advokatfirmaet Børge Nielsen